Aģentūras pakalpojuma noteikumi

SIA „Baltic Casting Agency studija” (turpmāk tekstā – Aģentūra) pakalpojuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi), publicēti portālā www.balticcasting.com, ir saistoši visiem klientiem. Aģentūra ir tiesīga jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

Reģistrācija

Reģistrējoties portālā www.balticcasting.com un izveidojot Klienta profilu, Klients piekrīt Noteikumiem. Reģistrēšanās tiesības ir tikai 18 gadu vecumu sasniegušām personām. Nepilngadīgo personu reģistrēšanos portālā un maksājumus veic viņu likumiskie aizbildņi.

Reģistrējoties Portālā Klients apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Reģistrējoties Klients sniedz informāciju brīvprātīgi un apliecina, ka tā ir patiesa.

Reģistrējoties Portālā Klients izvēlas savu lietotājvārdu un paroli. Klients ir atbildīgs par lietotājvārda un paroles glabāšanu. Izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

Pakalpojums

Klients pēc reģistrācijas maksas veikšanas saņem Pakalpojumu, kas dod iespēju izveidot Profilu ar mērķi saņemt no Aģentūras informāciju par aktuālajiem ar mūziku, skatuvi, reklāmu vai filmēšanos saistītiem piedāvājumiem. Klients piekrīt un apzinās, ka Pakalpojums ietver tikai informācijas saņemšanu un Aģentūra nesniedz darbā iekārtošanās pakalpojumus un negarantē darba piedāvājuma saņemšanu.

Aģentūra nesniedz garantijas, ka Klients tiks izvēlēts noteiktam projektam.

Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu un pilnībā pabeigtu, ja uz Klienta profilu tiek nosūtīta jebkura apmēra informācija par Aģentūras rīcībā esošo projektu.

Tikai Aģentūra ir tiesīga pieņemt lēmumu, kura Klienta Profils tiek publiskots portālā www.balticcasting.com bez papildus samaksas.

Maksa un termiņi

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta 54 EUR vai 62 USD gadā. Maksā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Maksu ir iespējams veikt ar kredītkartēm (Mastercard, Visa) un debetkartēm (Maestro un Visa Electron), ja to izdevēja banka paredz maksājumus internetā. Klients piekrīt, ka pakalpojuma saņemšana tiek automātiski pagarināta uz katru nākamo gadu un maksa par pakalpojumu no Klienta norādītā maksājuma konta tiek automātiski ieturēta vienu reizi gadā. Klients piekrīt saņemt elektroniski sagatavotu rēķinu, kas ir derīgs bez paraksta. Klients piekrīt, ka automātiskais maksājums no konta tiek veikts pilnā apmērā vienu reizi gadā saskaņā ar Aģentūras noteikto maksu par pakalpojumu. Klients var vienpusēji pārtraukt Profila darbību, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Aģentūras e-pasta adresi: support@balticcasting.com. 30 dienu laikā Aģentūra slēdz Profilu. Klients piekrīt, ka maksas daļa par neizmantoto periodu netiek atgriezta.

Aģentūra ir tiesīga mainīt maksu par pakalpojumu. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Abonēšanas maksa par jau apmaksāto periodu Esošajiem Klientiem netiek mainīta.

Ja sākotnējā maksa par pakalpojumu tiek noteikta samazinātā apmērā akciju vai atlaižu ietvaros, tad maksa par pakalpojumu par katru nākošo gadu tiek piemērota standarta apmērā, tas ir 54 EUR vai 62 USD.

Klienta Profils

Pēc reģistrācijas maksas veikšanas Klientam ir tiesības izveidot savu Profilu. Profilā Klientam tiek dota iespēja augšupielādēt savas fotogrāfijas, video, pievienot audio ierakstus, kā arī iekļaut savu dzīves gājumu (CV) un sniegt sevi raksturojošu informāciju. Klients piekrīt, ka Aģentūra ir tiesīga izlemt par visu augšupielādēto materiālu atbilstību noteiktajam mērķim. Klients apņemas sniegt tikai patiesu informāciju.

Klients drīkst augšupielādēt un nodot Aģentūrai tikai tādu informāciju ( foto, video, balss ierakstu vai jebkuru citu informāciju), uz kuru viņam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

Klientam ir aizliegts Profilā ievietot informāciju (tai skaitā foto, video un audio materiālus), kas aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības, aizskar personas godu un cieņu, aicina uz vardarbību vai citu prettiesisku darbību, ir vulgāra, satur datorvīrusus, ir nesaskaņota reklāma, ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai pārkāpj LR normatīvos aktus.

Izveidojot Profilu jūs piekrītat saņemt informāciju no Aģentūras, kas sevī ietver aktuālos piedāvājumus modes, mūzikas, reklāmas un kino filmēšanās jomā un jebkuru citu informāciju, ka ir Aģentūras rīcībā un pēc Aģentūras ieskatiem, var būt jums noderīga.

Aģentūra ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt Klienta profilu gadījumā, ja Klients pārkāpj Aģentūras pakalpojuma noteikumus. Klienta profila slēgšanas gadījumos, iemaksātā abonentmaksa Klientam netiek atgriezta.

Autortiesības

Klients piekrīt, ka visas mantiskās tiesības Autortiesību likuma izpratnē, uz augšupielādētiem vai citā ceļā Aģentūrai nodotiem foto, video un balss ierakstiem vai jebkurai citai informācijai, pēc to nodošanas Aģentūrai pāriet Aģentūrai.

Klients piekrīt, ka jebkura Klienta sniegtā informācija Aģentūrai var tikt izmantota Aģentūras pašreklāmā, reklāmā vai jebkurā citā Aģentūras aktivitātē.

Privātums

Visi Aģentūrai nodotie personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Reģistrējoties Portālā, Klients dod savu piekrišanu, ka Aģentūra veic Klienta personas datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē. Lietotāju personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Baltic Casting Agency studija”, reģ.nr. 40103430740, adrese Skolas iela 21, Rīga, Latvija. Klienta personas datu apstrādes mērķis – Pakalpojuma sniegšana Klientam.

Klients ir informēts un piekrīt, ka Klienta Profilā norādītie dati un profilā esošais saturs ir publiski pieejami visiem Portālā reģistrētajiem Klientiem un Aģentūras sadarbības partneriem. Klients apstiprina un piekrīt, ka jebkura informācija, kuru Klients ir lejupielādējis Profilā var parādīties Google vai jebkurā citā meklējumprogrammā.

Klients ir informēts un piekrīt, ka Portālā var tik izvietotas trešo personu reklāmas, tai skaitā interaktīvā veidā. Klients ir informēts un piekrīt, ka viņa nodotie dati, izņemot Klienta kontaktinformācija, Aģentūrai ir publiski pieejama informācija.

Drošība

Aģentūra nodrošina visu iespējamo saņemtās informācijas drošību, ievērojot visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātos pret datorvīrusiem un nesankcionētu ielaušanos Portālā. Aģentūra nenes nekādā veidā atbildību par trešo personu nesankcionētu piekļūšanu Portālam un neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Klientam radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu vai sniegtā Pakalpojuma izmantošanu. Aģentūra nenes atbildību par nākotnē paredzamiem vai jau noslēgtiem līgumiem, par kuriem informācija ir iegūta ar Aģentūras starpniecību.

Ārpustiesas sūdzību izskatīšanas kārtība

Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību Aģentūrai par iespējamiem pārkāpumiem Portāla darbībā, nosūtot to uz e-pasta adresi support@balticcasting.com. Sūdzība tiek izskatīta viena mēneša laikā no tās saņemšanas brīža.