Aģentūras pakalpojuma noteikumi

SIA „Baltic Casting Agency studija” (turpmāk tekstā – Aģentūra) pakalpojuma noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi), publicēti portālā www.balticcasting.com, ir saistoši visiem klientiem. Aģentūra ir tiesīga jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

Reģistrācija

Reģistrējoties portālā www.balticcasting.com un izveidojot Klienta profilu, Klients piekrīt Noteikumiem. Reģistrēšanās tiesības ir tikai 18 gadu vecumu sasniegušām personām. Nepilngadīgo personu reģistrēšanos portālā un maksājumus veic viņu likumiskie aizbildņi.

Reģistrējoties Portālā Klients apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Reģistrējoties Klients sniedz informāciju brīvprātīgi un apliecina, ka tā ir patiesa.

Reģistrējoties Portālā Klients izvēlas savu lietotājvārdu un paroli. Klients ir atbildīgs par lietotājvārda un paroles glabāšanu. Izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

Pakalpojums

Klients pēc reģistrācijas maksas veikšanas saņem Pakalpojumu, kas dod iespēju izveidot Profilu ar mērķi saņemt no Aģentūras informāciju par aktuālajiem ar mūziku, skatuvi, reklāmu vai filmēšanos saistītiem piedāvājumiem. Klients piekrīt un apzinās, ka Pakalpojums ietver tikai informācijas saņemšanu un Aģentūra nesniedz darbā iekārtošanās pakalpojumus un negarantē darba piedāvājuma saņemšanu.

Aģentūra nesniedz garantijas, ka Klients tiks izvēlēts noteiktam projektam.

Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu un pilnībā pabeigtu, ja uz Klienta profilu tiek nosūtīta jebkura apmēra informācija par Aģentūras rīcībā esošo projektu.

Tikai Aģentūra ir tiesīga pieņemt lēmumu, kura Klienta Profils tiek publiskots portālā www.balticcasting.com bez papildus samaksas.

Maksa un termiņi

Maksa par pakalpojumu tiek noteikta 54 EUR vai 62 USD gadā. Maksā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Maksu ir iespējams veikt ar kredītkartēm (Mastercard, Visa) un debetkartēm (Maestro un Visa Electron), ja to izdevēja banka paredz maksājumus internetā. Klients piekrīt, ka pakalpojuma saņemšana tiek automātiski pagarināta uz katru nākamo gadu un maksa par pakalpojumu no Klienta norādītā maksājuma konta tiek automātiski ieturēta vienu reizi gadā. Klients piekrīt saņemt elektroniski sagatavotu rēķinu, kas ir derīgs bez paraksta. Klients piekrīt, ka automātiskais maksājums no konta tiek veikts pilnā apmērā vienu reizi gadā saskaņā ar Aģentūras noteikto maksu par pakalpojumu. Klients var vienpusēji pārtraukt Profila darbību, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Aģentūras e-pasta adresi: support@balticcasting.com. 30 dienu laikā Aģentūra slēdz profilu un neatgriezeniski dzēš visus datus, ieskaitot fotogrāfiojas. Ja Klients vēlas atkal būt mūsu datu bāzē, tad reģistrācija ir jāveic pa jaunu. Klients piekrīt, ka maksas daļa par neizmantoto periodu netiek atgriezta.

Aģentūra ir tiesīga mainīt maksu par pakalpojumu. Izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Abonēšanas maksa par jau apmaksāto periodu Esošajiem Klientiem netiek mainīta.

Ja sākotnējā maksa par pakalpojumu tiek noteikta samazinātā apmērā akciju vai atlaižu ietvaros, tad maksa par pakalpojumu par katru nākošo gadu tiek piemērota standarta apmērā, tas ir 54 EUR vai 62 USD.

Klienta Profils

Pēc reģistrācijas maksas veikšanas Klientam ir tiesības izveidot savu Profilu. Profilā Klientam tiek dota iespēja augšupielādēt savas fotogrāfijas, video, pievienot audio ierakstus, kā arī iekļaut savu dzīves gājumu (CV) un sniegt sevi raksturojošu informāciju. Klients piekrīt, ka Aģentūra ir tiesīga izlemt par visu augšupielādēto materiālu atbilstību noteiktajam mērķim. Klients apņemas sniegt tikai patiesu informāciju.

Klients drīkst augšupielādēt un nodot Aģentūrai tikai tādu informāciju ( foto, video, balss ierakstu vai jebkuru citu informāciju), uz kuru viņam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

Klientam ir aizliegts Profilā ievietot informāciju (tai skaitā foto, video un audio materiālus), kas aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības, aizskar personas godu un cieņu, aicina uz vardarbību vai citu prettiesisku darbību, ir vulgāra, satur datorvīrusus, ir nesaskaņota reklāma, ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai pārkāpj LR normatīvos aktus.

Izveidojot Profilu jūs piekrītat saņemt informāciju no Aģentūras, kas sevī ietver aktuālos piedāvājumus modes, mūzikas, reklāmas un kino filmēšanās jomā un jebkuru citu informāciju, ka ir Aģentūras rīcībā un pēc Aģentūras ieskatiem, var būt jums noderīga.

Aģentūra ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt Klienta profilu gadījumā, ja Klients pārkāpj Aģentūras pakalpojuma noteikumus. Klienta profila slēgšanas gadījumos, iemaksātā abonentmaksa Klientam netiek atgriezta.

Autortiesības

Klients piekrīt, ka visas mantiskās tiesības Autortiesību likuma izpratnē, uz augšupielādētiem vai citā ceļā Aģentūrai nodotiem foto, video un balss ierakstiem vai jebkurai citai informācijai, pēc to nodošanas Aģentūrai pāriet Aģentūrai.

Klients piekrīt, ka jebkura Klienta sniegtā informācija Aģentūrai var tikt izmantota Aģentūras pašreklāmā, reklāmā vai jebkurā citā Aģentūras aktivitātē.

Privātums

Visi Aģentūrai nodotie personas dati tiek apstrādāti un privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Pārziņa darbiniekiem, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami Klientam, sniegšanai un Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses.

Reģistrējoties Portālā, Klients dod savu piekrišanu, ka Aģentūra veic Klienta personas datu apstrādi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Baltic Casting Agency studija”, reģ.nr.40103430740, adrese Rīga, Latvija. Klienta personas datu apstrādes mērķis – Pakalpojuma sniegšana Klientam, kas ietver sevī Klienta profila izveidošanu un uzturēšanu portālā www.balticcasting.com, un iespējamās modeļa karjeras veicināšanu Aģentūras klientu vai sadarbības partneru intereses gadījumā par Klienta profilu.

Klients ir informēts un piekrīt, ka Klienta Profilā norādītie dati un profilā esošais saturs ir publiski pieejami visiem Portālā reģistrētajiem Klientiem un Aģentūras sadarbības partneriem. Klients apstiprina un piekrīt, ka jebkura informācija, kuru Klients ir lejupielādējis Profilā var parādīties Google vai jebkurā citā meklējumprogrammā.

Klients ir informēts un piekrīt, ka visi tie viņa personas dati, tai skaitā fotogrāfijas, informācija par vecumu, tautību un jebkāda cita informācija, ko Klients pats ir lejupielādējis savā profilā, kas ir izvietots portālā www.balticcasting.com ir uzskatāma par personas pašas publiskotajiem personas datiem interneta vidē un ir publiski pieejama informācija. Tas pats ir attiecināms uz datiem, ko Klienta profilā ievieto Aģentūra Klienta uzdevumā.

Citi personas dati, ko Klients nodod datu apstrādei Aģentūrā, ar nolūku palielināt sniegtā pakalpojuma efektivitāti, un kalpo šim mērķim, tiek apstrādāti un uzglabāti visu Klienta profila uzturēšanas laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien normatīvais akts, piemēram, likums par arhīvu, neuzliks par pienākumu glabāt.

Savāktie dati var tikt nodoti trešajām personām, kas ir Aģentūras klienti un sadarbības partneri, tai skaitā reklāmas aģentūras, ja tas būtu nepieciešams šeit noteikto pakalpojuma sniegšanas mērķu sasniegšanai un noteiktās datu apstrādes nolūkiem, tai skaitā līguma noslēgšanai vai līguma noslēgšanas veicināšanai starp Klientu un Aģentūras sadarbības partneri vai Aģentūras klientu, vai ja šādu pienākumu uzliek saistošie normatīvie akti.

Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un pārziņa leģitīmo interesi, kā arī nepieciešamajai līguma izpildei vai līguma noslēgšanai, apstrādājot katrā gadījumā tikai atbilstošo  nepieciešamo personas datu kategorijas un apjomu.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, labošanu,  informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Sīkdatne ļauj tīmekļa vietnei atcerēties Jūsu darbības un izvēli (piereģistrēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošanas izvēles) pēc laika, lai Jums nebūtu atkārtoti tā jānorāda ikreiz, kad Jūs atgriežaties vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu.

Citas sīkdatnes ļauj  Pārzinim sekot līdzi tīmekļa vietnes datplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni. Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi.

Klients ir informēts un piekrīt, ka Portālā var tik izvietotas trešo personu reklāmas, tai skaitā interaktīvā veidā.

Mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko "Baltic Casting Agency studija" nenes atbildību.

Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs piekrītat (ja vien sīkdatnes nav vajadzīgas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai). Tomēr jāņem vērā, ka, ja Jūs nepiekrītat sīkdatņu izmantošanai, tīmekļa vietnes atsevišķas funkcijas var nefunkcionēt pienācīgi vai nestrādāt vispār.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Drošība

Aģentūra nodrošina visu iespējamo saņemtās informācijas drošību, ievērojot visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātos pret datorvīrusiem un nesankcionētu ielaušanos Portālā. Aģentūra neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas Klientam radušies vai varētu rasties saistībā ar Portālu vai sniegtā Pakalpojuma izmantošanu.

Aģentūra nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. 

Aģentūra rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas tās vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Aģentūras,kā pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. 

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams.

Aģentūra nenes atbildību par nākotnē paredzamiem vai jau noslēgtiem līgumiem, par kuriem informācija ir iegūta ar Aģentūras starpniecību.

Ārpustiesas sūdzību izskatīšanas kārtība

Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību Aģentūrai par iespējamiem pārkāpumiem Portāla darbībā, nosūtot to uz e-pasta adresi support@balticcasting.com. Sūdzība tiek izskatīta viena mēneša laikā no tās saņemšanas brīža.

Personas dati ir brīvprātīgi un apzināti, nodoti Aģentūras rīcībā. Esmu informēta/-s, ka jebkurā laikā esmu tiesīga/-s prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par manu datu lietošanu, kā arī atsaukt šeit sniegto piekrišanu un datu dzēšanu.        

 

Reģistrējoties portālā sava profila izveidei, Klients piekrīt un atzīst par sev saistošiem augšminētos Aģentūras pakalpojuma noteikumus.

 

Kontakti:

Adrese: Avotu iela 17
Tālrunis: +371 27021024 
E-pasts: support@balticcasting.com

Database Error

Description: Can't execute query:

SELECT sm_id FROM 4_stats_main WHERE session_id='frik8csbro0605fovat7nk5n62'

MySQL Error: Table './c1balticcasting/4_stats_main' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

Database Error

Description: Can't execute query:

INSERT INTO 4_stats_main (session_id, ip, referrer, user_agent, lang, is_proxy, time) VALUES ('frik8csbro0605fovat7nk5n62', '18.206.76.226', '', 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)', '', 0, 1627950805)

MySQL Error: Table './c1balticcasting/4_stats_main' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed

Database Error

Description: Can't execute query:

DELETE FROM `4_stats_main` WHERE time<'1596414805'

MySQL Error: Table './c1balticcasting/4_stats_main' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed